§1 Formål

Klubbens navn er BMW MC-klubben Norge. Klubben skal oppfattes som et naturlig førstevalg og ønsket tilhørighet for alle som kjører eller har interesse for BMW motorsykkel. Klubben skal gjennom sin virksomhet være inkluderende og utadvendt. Klubben skal arbeide for å fremme medlemmenes interesser overfor importører, forhandlere og verksteder.

Klubben skal jobbe for at det etableres lokallag rundt om i landet. Disse lokallagene er underavdelinger av klubben, og styret i lokallaget plikter å følge klubbens vedtekter i sitt arbeid for lokallaget.

§2 Tilslutning

Klubben er en BMW-merkeklubb, og skal være medlem av BMW Clubs European Federation (BCEF). Klubben plikter å følge retningslinjer formidlet av BCEF. Klubben skal være tilsluttet Norsk Motorcykkel Union (NMCU).

§3 Medlemmer

Enhver som innordner seg klubbens vedtekter kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, adresse, telefonnummer, epost, fødselsdato, kjønn og sykkelmodell. Medlemskap i Klubben er en forutsetning for å kunne være medlem i et lokallag. Alle medlemmer har en stemme på årsmøtet.

Styret kan vedta æresmedlemskap for medlemmer i klubben som har gjort en fortjenestefull innsats over tid til Klubbens beste. Forslag til æresmedlemskap kan komme fra medlemmer eller styret selv.

Et medlem som grovt har forbrutt seg mot klubbens vedtekter eller har handlet på en måte som har skadet klubben, kan ekskluderes av styret. Styret plikter å få undersøkt alle sider av saken, med hjelp fra en uavhengig gruppe pekt ut blant medlemmer i klubben. Dette gjelder også saker knyttet til ekskludering fra et lokallag. Styret skal begrunne eksklusjon fra klubben skriftlig til medlemmet det gjelder. Avgjørelsen kan ankes.

§4 Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke betaler etter én purring, skal strykes som medlemmer.

Innmelding i klubben seinere enn etter 1. oktober, gir gratis medlemskapet ut året.

§5 Årsmøte

Årsmøtet holdes på BMW-treffet, første helg i august hvert år. Innkalling til årsmøtet skal skje minst 4 uker før. Årsmelding, årsregnskap og budsjetter skal offentliggjøres innen samme tidsfrist på klubbens nettside og annen hensiktsmessig måte, slik at medlemmene får et godt bilde av styrets arbeid gjennom foregående år og planer for kommende år.

Årsmøtet behandler:

 •  Årsmelding
 • Regnskap i revidert stand
 •  Kontingent og budsjett
 •  Innkomne forslag
 •  Valg av styre, jfr. § 8, samt revisor og minst 2 personer som valgkomité.
 •  Valg av plass for BMW-treffet

Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter.

Alle valgbare kandidater må være forespurte og foreslått for valgkomiteen minst en uke før årsmøtet. Valgkomiteen skal fremme sitt forslag for årsmøtet, og i tillegg informere om alternative kandidater. Valg foretas skriftlig hvis det er mer enn en kandidat til samme verv, og minst ett medlem krever det.

Forslag må være sendt styret senest 1 uke før årsmøtet. Vedtak er gyldig med et flertall av de avgitte stemmer. De vedtak som fattes må være i samsvar med NMCUs lover, se nettsiden http://nmcu.org/.

Lokale klubber som ønsker å arrangere BMW-treffet, må sende inn søknad innen 1. juni året før BMW-treffet skal arrangeres. Søknaden sendes styret på klubbens søknadsskjema for søknad om BMW-treffet.

§6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling skal skje med minst 1 måneds varsel.

§7 Medlemsmøter

I forbindelse med BMW-treffet avholdes årsmøtet som er det eneste faste medlemsmøte klubben har. For øvrig kan det avholdes regionale møter etter initiativ fra stedlige medlemmer. Om mulig bør disse møter publiseres via klubbens medlemskriv.

§8 Styret

Klubben ledes av et formelt styre på seks medlemmer og to varamedlemmer (leder, nestleder, kasserer og tre styremedlemmer). Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Nye medlemmer til styret velges for to år på det årlige BMW-treffet.

Det skal bestrebes at styresammensettingen over tid dekker alle landsdeler og å sikre kontinuitet ved at ikke alle er på valg samtidig.

§8.1 Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av lederne (til enhver tid) i de enkelte lokalavdelinger samt sentrale ressurspersoner. Dette er et utvalg som skal konsulteres jevnlig av styret og motta referat fra styremøter. Styret og arbeidsutvalget møtes fysisk minimum en gang i året (jfr §9 punkt 8) og pr. telefon hvert kvartal.

Innholdet i møtene mellom styret og arbeidsutvalget skal lages slik at dette bygger opp under de verdier, mål og strategier som er satt – og slik at en på sikt bygger opp en felles identitet og kultur i klubbene

§9 Styrets arbeid

 • Lederen har den daglige ledelsen av klubben. Han/hun leder styrets arbeid og klubbens møter hvis ikke annet er bestemt.
 • Nestleder fungerer som leder under dennes fravær og overtar som leder dersom denne faller fra.
 • Nestleder skal føre protokoll (referat) fra alle styremøter, medlemsmøter og Årsmøtet. Han/hun skal i samråd med leder føre klubbens
  korrespondanse og være klubbens arkivar.
 • Kasserer fører klubbens regnskaper og medlemsfortegnelse. Klubbens midler innsettes i bank som disponeres av kassereren.
 • Styremedlemmene pålegges de oppgaver som styret bestemmer.
 • Styret oppnevner etter behov nødvendige utvalg/personer for spesialoppgaver.Styret skal minimum 3 ganger i året utgi et medlemsskriv.
 • Hver høst arrangerer styret et arbeidsmøte der alle lokallagene inviteres til å drøfte saker styret eller lokallagene mener er riktige for Klubben og medlemmene.

§10 Særskilte utvalg

Det fastsettes særlige lover for permanente undergrupper, f.eks. treffkomitéer o.l.

§11 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§12 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget er ført opp på sakslista. Dersom oppløsning blir vedtatt holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere, og for at klubben skal kunne oppløses kreves også her 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning og vedtas som andre vedtektsendringer.

I tilfelle oppløsning overføres klubbens aktiva til NMCU som disponerer midlene i sitt arbeid for motorsyklistene.

Vedtektene ble sist endret på årsmøtet 6. august 2022